Hotline:

0908 99 88 99

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

27/10/20 10:10:59 Lượt xem: 209
BỘ TƯ PHÁP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2005/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục BTTP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu
 
PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-BTP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
1 Công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài Thừa phát lại Bộ Tư pháp
2 Bổ nhiệm Thừa phát lại Thừa phát lại Bộ Tư pháp
3 Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm) Thừa phát lại Bộ Tư pháp
4 Bổ nhiệm lại Thừa phát lại Thừa phát lại Bộ Tư pháp
B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
2 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
3 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
4 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
5 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
6 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
7 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
8 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
9 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
10 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
11 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
12 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
13 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại Sở Tư pháp
 
 
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 
 
 

Viết bình luận

Tin liên quan

Đại hội thành lập Hội Thừa phát lại Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 27/3/2021 tại trụ sở Sở Tư pháp Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Thừa phát lại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Quán triệt và thực hiện Thông tư 05/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Ngày 28/8/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.
Các Văn phòng Thừa phát lại sẵn sàng triển khai Nghị định mới
(PLVN) - Ngày 24/2 tới đây, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (TPL) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Nghị định 08 có một số quy định mới so với các văn bản trước nhưng nhiều văn phòng TPL đã sớm bắt tay triển khai để bảo đảm Nghị định đi vào thực tiễn cuộc sống.
VI BẰNG GIAO NHẬN TIỀN
Vi bằng giao nhận tiền là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi các bên giao, nhận tiền được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Bạn muốn bảo vệ mình khi giao dịch liên quan đến giao nhận tiền, hãy yêu cầu Thừa phát lại chứng kiến, ghi nhận, lập vi bằng về việc giao nhận tiền.

Văn phòng Thừa phát lại hà nội

Địa chỉ: Số 101, Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline 24/24: 0908 99 88 99
Điện thoại: (0243) 8836666
Email: tuvan@thuaphatlaihanoi.com
 
Copyright © thuaphatlaihanoi
Thiết kế bởi VINNO